اشعه ناشی از رادیوگرافی دندان ها چه میزان است؟ایا برای بدن مضر است ؟

بر اساس اطلاعات علمی حداکثر اشعه مجاز هر فرد در یک سال ۵هزار میلی رم است.رادیوگرافی معمول دندان تنها حدود ۵ میلی رم تابش میکند. بنابراین اشعه تابشی برای تهیه رادیوگرافی دندانی بسیار ناچیز است.در رادیوگرافیهای داخل دهانی فقط ناحیه مورد نظر تابش میگیرد و حتما از گردن بند سربی برای حفاظت تیروئید استفاده میشود. در رادیوگرافی خارج دهانی از روپوش سربی برای حفاظت استفاده میشود بنابراین مقدار اشعه ای که از این رادیوگرافیها به سایر نقاط بدن می رسد ناچیز است.