رادیوگرافی بایت وینگ(Bitewing):

در این رادیوگرافی که بصورت داخل دهانی تهیه می شود,  سنسور با استفاده از نگهدارنده مخصوص این رادیوگرافی , به نحوی داخل دهان قرار میگیرد که تاج دندانهای فک بالا و پایین بصورت همزمان در رادیوگرافی تصویر شود.

رادیوگرافی بایت وینگ

این تکنیک که به تغییر زاویه منبع اشعه حساس می باشد دقیق ترین روش در تشخیص پوسیدگیهای بین دندانی , ارتفاع استخوان نگهدارنده دندانها و نیز پوسیدگیهای ثانویه زیر ترمیمهای قبلی می باشد.در تهیه این رادیو گرافی از گردن بند سربی جهت محافظت غده تیروئید استفاده میگردد.

تهیه رادیوگرافی:پس از قرارگیری سنسور از بیمار درخواست میشود دندانهای خلفی خود را روی هم قرار دهد.

جهت انجام رادیوگرافی بایت وینگ در کرج می توانید به مرکز رادیولوژی فک و صورت البرز مراجعه نمائید.