آیا انجام رادیوگرافی های دندان برای خانم باردار مضر می باشد؟

در صورت بارداری لازم است وضعیت خود را به مسئول رادیولوژی اطلاع دهید تا حفاظت لازم  مربوط به رادیوگرافی در دوران بارداری صورت گیرد. اگر تهیه رادیوگرافی فوریت ندارد بهتر است به بعد از بارداری موکول شود در غیر این صورت بهترین زمان برای تهیه رادیوگرافی  بعد ازهفته ۲۵ میباشد.