> رادیوگرافی پری اپیکال

در این رادیوگرافی که بصورت داخل دهانی انجام می شود, بالاترین وضوح از نظر مشاهده نسج دندان, ریشه ها, استخوان اطراف , بافتهای نگهدارنده دندان و نیز ضایعات دندانی و فکی وجود دارد. در این مرکز رادیو گرافی های پری اپیکال در کرج با استفاده از sensorهای دیجیتالی که کاهش قابل ملاحظه ای در مقایسه با فیلم رادیوگرافی از نظر دوز تابشی به بیمار دارند و نیز با استفاده از نگهدارنده های sensor استریل به روش موازی تهیه می شوند. روش موازی به دلیل عمود بودن اشعه تابشی نسبت به دندان و sensor کمترین میزان اعوجاج (distortion) را درتصویر ایجاد می کند. درتهیه این رادیو گرافی از گردن بند سربی جهت محافظت غده تیروئید استفاده میگردد. تهیه رادیوگرافی: پس از قراردادن نگه دارنده سنسور در محل مورد نظر از بیمار خواسته میشود که دندانهای خود را روی هم بگذارند. جهت انجام رادیوگرافی پری اپیکال در کرج می توانید به مرکز رادیولوژی فک و صورت البرز مراجعه نمائید.