> رادیوگرافی اکلوزال

این رادیو گرافی نیز بصورت داخل دهانی وبا سنسور بزرگتری تهیه می شود و تقریبا عمود بر زاویه تهیه رادیو گرافی های داخل دهانی است و وضعیت دندانهارا از نمای بالابه پایین (سطح جونده) نمایش می دهد. در بررسی دندانهای نهفته, شکستگیها و ضایعات دهانی کاربرد دارد. جهت انجام رادیوگرافی اکلوزال در کرج می توانید به مرکز رادیولوژی فک و صورت البرز مراجعه نمائید.