حفاظت در برابر تابش اشعه رادیولوژی

حفاظت در برابر اشعه

فهرست مطالب

 

براساس قوانین انجمن حفاظت در برابراشعه ایران وجهان, تهیه رادیوگرافی های موردنیاز بیمار باید با استفاده از کمترین میزان تشعشع در کنار بالا بودن کارایی تشخیص یا درمانی رادیوگرافی باشد. به همین منظور در تهیه هر رادیوگرافی باید حفاظت مناسب آن (گردن بند سربی یا روپوش سربی) صورت گیرد.

 لازم به ذکراست که استفاده از گردن بند سربی در تهیه رادیو گرافی پانورامیک موردی ندارد.اولا این رادیوگرافی بازاویه تابش منفی و از پشت سر بیمار صورت میگیرد که درصورت بستن گردن بند, تصویر دندانهای فک پایین حذف خواهد شد.

دوما در صورت استفاده از گردن بند سربی چون اشعه از پشت سر بیمار تابش می کند , برخورداشعه اولیه به گردن بند باعث برگشت اشعه پراکنده به تیروئید خواهد شد و دوز جذبی آن بالاتر خواهد رفت