> رادیوگرافی بایت وینگ

در این رادیوگرافی که بصورت داخل دهانی تهیه می شود, سنسور با استفاده از نگهدارنده مخصوص این رادیوگرافی , به نحوی داخل دهان قرار میگیرد که تاج دندانهای فک بالا و پایین بصورت همزمان در رادیوگرافی تصویر شود. رادیوگرافی بایت وینگ این تکنیک که به تغییر زاویه منبع اشعه حساس می باشد دقیق ترین روش در تشخیص پوسیدگیهای بین دندانی , ارتفاع استخوان نگهدارنده دندانها و نیز پوسیدگیهای ثانویه زیر ترمیمهای قبلی می باشد.در تهیه این رادیو گرافی از گردن بند سربی جهت محافظت غده تیروئید استفاده میگردد. تهیه رادیوگرافی:پس از قرارگیری سنسور از بیمار درخواست میشود دندانهای خلفی خود را روی هم قرار دهد. جهت انجام رادیوگرافی بایت وینگ در کرج می توانید به مرکز رادیولوژی فک و صورت البرز مراجعه نمائید.