رادیوگرافی دندان عقل

رادیوگرافی دندان عقل

فهرست مطالب

دندان عقل شایعترین دندان نهفته درفک است و اخرین دندانی است که رویش میابد بهمین دلیل اغلب فضای رویشی کافی ندارد و نهفتگی, تغییرزاویه دندان ومجاورت باعصب دندانی درفک پایین , مجاورت به سینوس فکی در فک بالا , در این دندان شایع تر است . به منظور بررسی وضعیت نهفتگی دندانهای عقل در فک بالا و پایین معمولا یک رادیوگرافی پانورامیک در خواست میشود ولی برای بررسی وضعیت ریشه ها , مجاورت آناتومیک و درگیری آنها و نیز تحلیل ریشه دندانهای مجاور در اثر فشار رویش دندان عقل ناگزیر به تهیه اسکن سه بعدی دندان یا سی بی سی تی هستیم .