چرا رادیوگرافی دندان ها برای تشخیص دندانپزشک مورد نیاز است ؟

اساس طرح درمان دندانپزشک شما بر اساس معاینه دندان ها انجام می شود.

منتهی برای تشخیص پوسیدگی در نواحی بین دندانی، در بررسی وضعیت ریشه ها، وضعیت استخوان نگهدارنده دندان ها، بررسی وضعیت دندانهای نهفته یا عفونت موجود در اطراف دندانها، بررسی سینوسها، مفصل فکی و بسیاری موارد دیگر تهیه رادیوگرافی خاص الزامی است.