> رادیوگرافی لترال سفالومتری

لترال سفالومتری

ازاین رادیوگرافی که از نیم رخ بیمار تهیه می شود برای بررسی وضعیت فک بالاوپایین نسبت به یکدیگر, وضعیت قرارگیری دندانهای قدامی نسبت به فک, ارتباط بین نسج نرم واستخوانهای صورت و درنتیجه تشخیص ناهنجاری های دندانی – اسکلتی قبل وحین درمان ارتودنسی استفاده می شود. برای تهیه این رادیوگرافی سر بیمار در وضعیت نیم رخ بین تیوب وsensor قرارمی گیرد و خط فرانکفورت به موازات افق تنظیم می شود. دندانهای خلفی باید کاملا روی هم بوده و لب ها در حالت آزاد باشند.

Tracing یا آنالیز سفالومتری

ازاین رادیوگرافی که از نیم رخ بیمار تهیه می شود برای بررسی وضعیت فک بالاوپایین نسبت به یکدیگر, وضعیت قرارگیری دندانهای قدامی نسبت به فک, ارتباط بین نسج نرم واستخوانهای صورت و درنتیجه تشخیص ناهنجاری های دندانی – اسکلتی قبل وحین درمان ارتودنسی استفاده می شود. برای تهیه این رادیوگرافی سر بیمار در وضعیت نیم رخ بین تیوب وsensor قرارمی گیرد و خط فرانکفورت به موازات افق تنظیم می شود. دندانهای خلفی باید کاملا روی هم بوده و لب ها در حالت آزاد باشند.