> رادیوگرافی پانورامیک

این رادیوگرافی متداول ترین مورد درخواستی دندانپزشکان در مراکز تشخیصی است. دراین رادیوگرافی که با چرخش منبع اشعه و دتکتور در اطراف سر بیمار تهیه میشود, نمای کلی از هردو فک,تصویر می شود که در آن وضعیت کلی دندانهای هر دو فک، تعداد دندانهای نهفته, موقعیت دندانهای عقل و پوسیدگی های وسیع قابل بررسی است.

این رادیوگرافی به علت بزرگنمایی و تصویر برداری در حال حرکت , قابلیت نشان دادن جزئیات تشخیصی مانند پوسیدگیهای کوچک و ارتفاع استخوان را به طور دقیق ندارد وبرای این منظور استفاده از رادیوگرافیهای داخل دهانی قویا پیشنهاد می شود.

 

رادیوگرافی پانورامیک

لازم به ذکر است که این رادیوگرافی با دوز اشعه بسیار پایین تهیه می گرددو استفاده از گردن بند سربی دراین تصویر برداری امکان پذیر نمی باشد.

به دلیل اینکه تابش اشعه در این دستگاه از پشت سر بیمار و با زاویه منفی انجام میشود(فلش های سبز) قرارگرفتن هر جسم فلزی (از جمله سرب موجود در گردنبند تیروئید) در این مسیر باعث حذف تصویر دندانهای فک پایین خواهد شد.در صورت استفاده از گردن بند سربی در این تصویر برداری، اشعه پراکنده پس از برخوردبا سرب به سمت تیروئید تابیده و موجب جذب مضاعف اشعه خواهد شد.

جهت انجام رادیوگرافی پانورامیک در کرج می توانید به مرکز رادیولوژی فک و صورت البرز مراجعه نمائید.

رادیوگرافی پانورامیک